ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 27 grudzień 2014 15:58

Rekrutacja 2019/2020

Napisane przez Bożena Dąbrowska

Dyrekcja Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku
informuje, iż nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 35 Specjalnej jest całoroczny.

Zapraszamy do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem. Priorytetem jest otwarcie klasy ukierunkowanej na rozwijanie talentów muzycznych i teatralnych. 

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
  ze  względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

- wniosek złożony przez rodzica/opiekuna w sekretariacie szkoły tel. 85  742 13 41

Zapraszamy również uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim na zajęcia w formie nauczania indywidualnego.