ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 27 grudzień 2014 16:41

SP Nr 35 w Białymstoku

Napisane przez Ewa Wnorowska - Kucharska

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna

obejmuje dwa etapy edukacyjne:

 

 • Pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III
 • Drugi etap edukacyjny: klasy IV - VIII

Na pierwszym etapie kształcenia przedmiotem wiodącym jest edukacja wczesnoszkolna. Ma ona charakter całościowy i zintegrowany. Oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Uczniowie na miarę swoich możliwości psychofizycznych nabywają umiejętności w zakresie:

 • Samodzielności i samoobsługi
 • Komunikowania się
 • Przygotowania do nauki czytania, pisania oraz pojęć matematycznych
 • Usprawniania ruchowego
 • Uspołecznienia i poznania najbliższego środowiska

Oprócz edukacji wczesnoszkolnej uczniowie uczestniczą w lekcjach Religii, na których zapoznają się z podstawowymi treściami dotyczącymi życia chrześcijańskiego oraz przygotowują  się do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii.

Na zajęciach edukacyjnych wykorzystuje się metody pracy takie jak: M. Montessorii, F. Affolter, Dobrego Startu, Pedagogiki Zabawy, Alternatywnej Komunikacji (zdjęcia, piktogramy, PCS), Ośrodków Pracy. Czas zajęć i przerw dostosowany jest do aktywności i możliwości uczniów.

Na II etapie edukacyjnym kształtuje się umiejętności objęte programem nauczania z zakresu nauczanych przedmiotów:

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Plastyka
 • Technika
 • Muzyka z rytmiką
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia.

Realizowane treści oparte są na szkolnych programach nauczania zgodnie z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Treści kształcenia obejmują szerszy zakres umiejętności poznawczych niż na pierwszym etapie edukacyjnym.

Wiodącym przedmiotem jest Funkcjonowanie w środowisku - tematyka zawiera zagadnienia dotyczące najbliższego środowiska rodzinnego i szkolnego, otaczającej przyrody oraz życia i pracy ludzi. Uczniowie opiekują się kącikiem przyrodniczym, dbają o ogródek szkolny. Doskonalą umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności z zakresu pojęć matematycznych.

Plastyka - na zajęciach uczniowie poznają różnorodne techniki plastyczne. Rozwijają wyobraźnię na bazie obserwacji otoczenia oraz własnych przeżyć co wyrażają w swoich pracach plastycznych.

Muzyka z rytmiką- zajęcia muzyczne są kontynuacją i doskonaleniem ćwiczeń z zakresu poprzedniego poziomu nauczania wzbogacając je o nowe treści, utwory muzyczne, grę na instrumentach.

Wychowanie fizyczne- uczniowie doskonalą się w ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych, kształtujących zmysł równowagi, biegach, ćwiczeniach z elementami rzutu, toczenia i dźwigania. Uczą się różnych dyscyplin sportowych: jazda na rolkach, rowerze, gry w tenisa stołowego, piłkę nożną i siatkową.

Technika- program nauczania na drugim etapie uwzględnia dalsze rozwijanie sprawności manualnych, praktyczne zdobywanie umiejętności wykonywania prostych czynności związanych z gospodarstwem domowym, posługiwania się prostymi narzędziami i przyborami technicznymi, naukę przestrzegania regulaminu i przepisów bezpieczeństwa w pracowni.

Religia- na II etapie uczniowie zapoznają   się X Przykazaniami Bożymi oraz uczą się stosować je  w swoim codziennym życiu.

Uczniowie na I i II etapie edukacyjnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych realizowanych stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Opierają się one na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia na podstawie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

Formy zajęć rewalidacyjnych:

 • Zajęcia manualne
 • Komunikowanie się
 • Techniki szkolne
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia ruchowe( orientacja przestrzenna, poruszanie się)
 • Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zajęcia specjalistyczne:

 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej

Zajęcia pozalekcyjne:

 • Zajęcia na basenie
 • Muzyczno-ruchowe
 • Komunikowania się
 • Polisensoryczne
 • Pedagogiczne
 • Trening umiejętności podstawowych
 • Koło teatralne