ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

HISTORIA

Napisane przez Dorota Rodziewicz

Początki Naszej Szkoły sięgają roku 1969 kiedy to dzięki inicjatywie rodziców i staraniom Wydziału Oświaty powstała pierwsza w województwie placówka obejmująca edukacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym tak zwana „Szkoła Życia” będąca filią Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku. Siedziba szkoły mieściła się na ulicy Sitarskiej 25 i obejmowała opieką 33 wychowanków uczących się w dwóch oddziałach. Tego samego roku w październiku powstają także oddziały szkoły przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ulicy  Armii Radzieckiej dzisiejszej Baranowickiej 203 stanowiące drugą filię SP nr 17.

We wrześniu roku 1975 z klas mieszczących się przy ulicy Sitarskiej 25 oraz z klas funkcjonujących przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej utworzono odrębną placówkę – Szkołę Podstawową nr 35 Specjalną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  i znacznym. Pierwszym dyrektorem  szkoły  zostaje mgr Zofia Ciupa. Zajęcia prowadzone były w trudnych warunkach lokalowych, pomieszczenia nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brakowało sprzętu, pomocy naukowych.

Dzięki inicjatywie rodziców, grona nauczycielskiego i dyrektorki pani Aliny Radomskiej z dniem 1 września 1984 szkoła została przeniesiona na ulicę Krakowską 19. Na otwarcie placówki przybyły władze wojewódzkie i miejskie Białegostoku, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz telewizja. Od tej chwili rozpoczął się rozwój placówki, której głównym celem  było możliwie jak najpełniejsze przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie. Budynek, w którym wcześniej funkcjonowało przedszkole  przeszedł generalny remont i szkoła otrzymała lepsze warunki do pracy- klasy, pracownie, świetlicę, ogród - stwarzające możliwość  prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w pełniejszym zakresie. Szkoła  w tym okresie intensywnie rozwija się. Odbywa się  wiele zajęć, imprez i wyjazdów.

W roku 1985 została oficjalnie zarejestrowana szkolna drużyna  harcerska „Nieprzetartego szlaku”. Uczniowie zdobywają wiele nagród w konkursach muzycznych, plastycznych, medali na zawodach sportowych. Zawiązuje swoją działalność  grupa teatralna. Przez szereg lat ma ona luźny charakter, a zespół jest powoływany do wystawiania konkretnych inscenizacji. Od roku 2002 w Zespole Szkół nr 12 zostaje utworzona formalna grupa teatralna pod nazwą „RADOŚĆ”- trzon jej tworzą wychowankowie – aktualnie uczniowie klasy VI SP i II G.

W budynku szkoły od roku 1985 mieściło się też jedno z pierwszych w Białymstoku Przedszkoli Specjalnych, które z czasem  musiało zawiesić swoją działalność, z powodu niskiej frekwencji dzieci  niepełnosprawnych. W tym czasie zaczynają one trafiać  do placówek integracyjnych.

W roku 2000 zgodnie z wcześniejszymi  zmianami w systemie oświaty  szkoła otrzymuje nowe nazewnictwo i powstaje Zespół Szkół nr 12 w Białymstoku w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 35 i Publiczne Gimnazjum  nr 26. Kadra pedagogiczna rozrasta się a nauczyciele  szkoły  stale podnoszą własne kwalifikacje poszukując nowych rozwiązań w pracy z dziećmi specjalnej troski. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Od roku 2000 zaczynają  funkcjonować pierwsze oddziały szkoły obejmujące edukacją dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną początkowo przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej  203, a od 2002  przy filii DPS w Bobrowej Dolinie.

W 2005 powstają dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze  w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Krakowskiej dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

W roku 2003 rozpoczął się gruntowny remont placówki.  Przebudowano korytarz i szatnię,  zmieniono podłogi, wymieniono okna. Dobudowano też część budynku, w której mieszczą się pracownie- komputerowa, logopedyczna i EEG Biofeedback, sekretariat, łazienka i co najważniejsze winda pozwalająca na swobodne przemieszczanie się po szkole dzieci na wózkach.

W roku 2008 następuje dalszy rozwój placówki: remont kuchni , odnawianie  klas i pracowni oraz  wyposażenie  klas i świetlicy szkolnej w  nowe meble. Powstają  koła zainteresowań między innymi: koło przyrodnicze, teatralne. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne takie jak: gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, zajęcia z komputerem, terapia EEG Biofeetback, logopedia i komunikacja alternatywna.

W roku 2017 Zespół Szkół Nr 12 został przekształcony w Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 35 oraz Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy.

Historia „Naszej Szkoły” to 40 lat  tradycji,  to miejsce, w którym nasi podopieczni otoczeni są przyjazną domową atmosferą, to miejsce gdzie mogą się rozwijać i rehabilitować.

Dyrektorzy szkoły:

  1. mgr Zofia Ciupa
  2. mgr Danuta Paprocka
  3. mgr Alina Radomska
  4. mgr Mariusz Zdańkowski - 1985 - 1992
  5. mgr Helena Regucka - 1992-2003
  6. mgr Ewa Jarmołajew - 2003-2008
  7. mgr Elżbieta Pszczoła - 2008 - 2017
  8. mgr Dorota Rodziewicz - od 2017
Więcej w tej kategorii: « Krótka charakterystyka szkoły