ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 27 wrzesień 2017 20:14

Białe łabędzie

Napisane przez Iwona Krzykała

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku działa od 2009 r.

165 BIAŁOSTOCKA DRUŻYNA HARCERSKA WĘDROWNICZA NIEPRZETARTEGO SZLAKU „BIAŁE ŁABĘDZIE” Ze względu na swoją specyfikę drużyna harcerska Białe Łabędzie stanowi środowisko wychowawcze dla naszych uczniów i wychowanków Domu Pomocy Społecznej. Spotyka się w sobotę 2 razy w miesiącu pod kierownictwem pwd,(przewodnik). Iwony Krzykała oraz pomagających jej nauczycieli Marioli Zwolińskiej i Joanny Jurgiel. Drużyna liczy 15 harcerzy. W 2013 roku przeszła pomyślnie próbę wędrowniccą, otrzymała nr i wybrała sobie nazwę  „Białe Łabędzie”. Uczniowie chętnie uczestniczą  w zbiórkach harcerskich. Nie mogą się doczekać kolejnego spotkania. Drużyna ta przyczynia się w znacznym stopniu do rozwijania i realizacji potrzeb ważnych w pracy wychowawczej i ważnych dla każdego człowieka. Te najważniejsze potrzeby to:

przynależność grupowa, która wpływa dodatnio na proces wychowawczy gdy pod jej wpływem dziecko staje się członkiem grupy oddziałującej korzystnie na jego zachowanie, pobudza do nawiązywania kontaktów społecznych.

afiliacji (czyli związków uczuciowych) - wspólne podejmowanie zadań i ich realizacja sprzyja rozwijaniu życzliwości, pomocy innym, nawiązywaniu stosunków koleżeństwa i przyjaźni, a także solidarności grupowej,

bezpieczeństwa, szczególnie ważna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fakt równości w grupie wobec Prawa Harcerskiego,

znaczenia i prestiżu poprzez zdobywanie kolejnych stopni i sprawności harcerskich, odznak, plakietek, noszenie munduru, lilijki, krzyża harcerskiego - co równa się osiągnięciu przez harcerza określonego statutu społecznego, bo przecież
    osoby wstępujące do ZHP muszą wykazać się określonymi umiejętnościami i wiedzą,

identyfikacji z bohaterem drużyny, ludźmi, z którymi drużyna współpracuje i utrzymuje ścisły związek,

szacunku i indywidualizacji, czyli akceptacja wychowanka takim jakim jest, udzielanie mu pomocy i porad, wskazywanie zasad postępowania i zachowania w stosunku do innych kolegów i przełożonych w myśl Prawa Harcerskiego Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą, a także przyczynianie się do jego indywidualnego rozwoju poprzez system stopni i sprawności harcerskich

samodzielności, aktywności, rozwoju zainteresowań, poprzez udział w realizacji różnego rodzaju zadań, przedsięwzięć i pracy kół zainteresowań.

W harcerstwie proces rewalidacji sprowadza się do nstp. celów:

1. Oddziaływania od wewnątrz grupy,

2. Uruchamiania mechanizmów wpływu grupy na jednostkę i wywoływania określonych zjawisk grupowych i wzajemności oddziaływań,

3. Uruchamiania mechanizmu pełnienia ról społecznych i świadomego udziału
   w dokonywanej pracy,

4. Kierunkowania potrzeb oraz kształtowania nowych,

5. Wrastanie w kulturę harcerstwa: tradycje, zwyczaje, symbole organizacyjne, przechodzenie przez wszystkie szczeble "kariery" harcerskiej.
       Pwd. Iwona Krzykała