ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 30 październik 2020 09:22

,,Z kulturą mi do twarzy - ogólnopolski projekt edukacyjny"

Napisane przez Małgorzata Tenderenda
Informujemy, że nasza placówka przystąpiła  do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
,,Z kulturą mi do twarzy". 

Celem projektu jest:

-wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
-wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
-formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
-ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 Termin realizacji: 1 października 2020 r.– 14 maja 2021r.

Relacje ze spotkań zamieszczane są na szkolnym fb.