ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 21 styczeń 2014 20:13

Terapia psychologiczna

Napisane przez Magdalena Rzepiejewska

Można wyróżnić kilka zakresów działań podejmowanych w szkole. Są to:

 

1. Wspomaganie rozwoju dziecka w funkcjonowaniu z dorosłym, w grupie rówieśniczej. Wspomaganie niepełnosprawnego dziecka rozumiem jako wzmacnianie tego, co uznaliśmy za korzystne w wyniku postępowania terapeutycznego, diagnostycznego. 

Przebiega ono dwutorowo: 

  1. Działania wzbogacające, podtrzymujące różnicowanie się aktywności jednostki
  2. Wspomaganie indywidualnych możliwości dziecka w organizowaniu doświadczenia w struktury.

Szczególnie ważna jest obserwacja, dająca możliwość oceny zachowania dziecka w różnych porach dnia i sytuacjach. Zebranie tych informacji pozwala na przygotowanie najdokładniejszego planu pracy, określenie mocnych i słabych stron, skutecznych systemów interwencji. Wiąże się to oczywiście, z wyborem odpowiednich metod. Jest to sprawa jednocześnie bardzo ważna, a zarazem niezwykle trudna, ponieważ zależy od wielu czynników m.in. rodzaju niepełnosprawności, wieku życia i rozwojowego dziecka, dotychczasowych doświadczeń. Wspólnie z terapeutami wypracowujemy najkorzystniejsze metody pracy z dzieckiem, ustalamy najlepsze sposoby uwzględniające potrzeby i możliwości dziecka.

2. Diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego, psychoruchowego(wspólnie z wychowawcami, terapeutami). Informacje pochodzą z kilku źródeł: obserwacji dziecka na terenie placówki, analizy dokumentacji, informacji uzyskanych od rodziców opiekunów o dotychczasowym przebiegu rozwoju

3. Współpraca z rodzicami

Polega przede wszystkim na wspieraniu rodziców w różnych działaniach. Mogą one dotyczyć: sposobów radzenia sobie w rożnych codziennych sytuacjach, propozycji stymulacji, innych zagadnień sugerowanych przez rodziców. Występuje kilka form współpracy z rodzicami:

  • spotkania indywidualne: mogą one dotyczyć ważnych z naszego i rodziców punktu widzenia spraw,
  • spotkania z terapeutami pracującymi z dzieckiem,
  • warsztaty dla rodziców podczas których podejmowane są zagadnienia dotyczące aspektów wychowawczych. Rodzice mogą tutaj dzielić się swoimi doświadczeniami, podejmować wspólne działania.

Dzięki współpracy z nauczycielami i rodzicami, dzieleniu się doświadczeniami i ustaleniu takich samych sposobów reagowania udaje nam się osiągnąć zamierzone cele.