ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 22 wrzesień 2013 21:17

Terapia logopedyczna

Napisane przez Elżbieta Oksiejczuk - Prusak

Terapia logopedyczna skierowana jest na usprawnienie procesu komunikowania się, tak aby dziecko mogło w miarę sprawnie radzić sobie w życiu. Ma na celu wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej oraz na usuwanie zaburzeń mowy.

 

Terapią w szkole objęte są dzieci wymagające wsparcia w procesie rozwoju komunikacji i kształtowania mowy. Podstawą kwalifikacji dziecka na zajęcia logopedyczne stanowi zalecenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte w orzeczeniu dziecka. Objęcie ucznia terapią logopedyczną następuje również na wniosek zespołu psychologiczno-pedagogicznego, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z danym dzieckiem, a także na wniosek rodzica bądź opiekuna ucznia. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu. Program zajęć opracowywany jest indywidualnie dla każdego z dzieci na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy i odpowiedniego programu terapii.

Na zajęciach logopedycznych udzielone jest wsparcie:

  • uczniom z oligofazją – niedokształceniem mowy, które towarzyszy niepełnosprawności intelektualnej
  • uczniom z niedokształceniem mowy występującym przy uszkodzeniu centralnego układu nerwowego
  • uczniom z dyzartrią – zaburzeniem mowy współwystępującym z MPD
  • uczniom z zaburzeniami mowy wynikającymi z chorób uwarunkowanych genetycznie, w tym Zespołu Downa
  • uczniom z zaburzeniami w komunikowaniu się wynikającymi z autyzmu

Uczniowie, którzy nie porozumiewają się werbalnie wspomagani są metodami komunikacji wspomagającej i alternatywnej - AAC (Augmentative and Alternative Communication). Metody AAC służą rozwijaniu komunikacyjnych więzi, dają szanse na kontakt z drugim człowiekiem, na naukę i na samodzielność. Najczęściej wykorzystywane w naszej szkole metody to graficzny system symboli PCS (Picture Communication Symbols), graficzny system Piktogramy (PIC), gesty MAKATON-u oraz gesty naturalne. Komunikacja alternatywna stosowana jest podczas zajęć indywidualnych i grupowych w szkole oraz kontynuowana w domu rodzinnym.

Na zajęciach oprócz stosowania tradycyjnych metod logopedycznych stosowane są inne różnorodne metody i techniki a także ciekawe pomoce oraz programy multimedialne. Zastosowanie komputerowych progamów zwiększa motywację ucznów do pracy, podnosi koncentrację uwagi oraz aktywizuje dzieci bez kontaktu werbalnego do porozumiewania się. Wykorzystujemy multimedialne programy logopedyczne zakupione i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. LOGO-gry, Multimedialny pakiet logopedyczny, Mówiące obrazki, Zabawy słowem.