ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 29 wrzesień 2019 12:24

Teatr bez granic

Napisane przez

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do grupy uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku. Adresaci to 12-osobowa grupa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach innowacji realizowane będą zajęcia teatralne, które łączyć będą zarówno aktywność muzyczną, taneczną, ruchową oraz plastyczno – techniczną. Na realizację programu przewidziane są 4 jednogodzinne spotkania w miesiącu, w ramach zajęć rozwijających kreatywność, które dodatkowo zostaną rozszerzone o zajęcia teatralne.   Zespół realizujący projekt to 4 nauczycieli.