ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 02 marzec 2021 09:59

Wielozmysłowe cztery pory roku

Napisane przez

Program edukacyjno-terapeutyczny                                                            

,, Wielozmysłowe cztery pory roku”

Cel główny:

Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz procesu rewalidacji, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie bogactwa świata przyrodniczego i bodźców płynących z otoczenia naturalnego, ekspresji muzycznej i plastycznej w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

Cele szczegółowe:

-- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania oraz pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel,

uwrażliwianie dzieci i młodzieży na poczucie bycia w przestrzeni oraz na piękno przyrody w najbliższym otoczeniu szkoły i domu jakim są tereny zielone :las, łąka , ogródki kwiatowe,

- aktywizacja uczestników zajęć poprzez oddziaływania polisensoryczne o charakterze przyrodniczym,

- usprawnianie narządu wzroku, słuchu, smaku, ruchu, węchu poprzez wykorzystywanie właściwości elementów przyrodniczych: barw, smaków, zapachów, faktury, plastyczności, wydawanych dźwięków,

- usprawnianie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, percepcji oraz koncentracji uwagi ,poprawa kondycji fizycznej i odporności poprzez pobyt na świeżym powietrzu, spacery, aktywność ruchową
  oraz wykonywanie prostych prac porządkowych i związanych z pielęgnacją roślin ozdobnych,

- akcentowanie potrzeby dbałości o środowisko, kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą na co dzień,

- rozwijanie zdolności społecznych poprzez wspólną pracę oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie,

- włączenie do zajęć uczniów z nauczania indywidualnego,

                    zwiększenie możliwości funkcjonowania w większej grupie niż zespół rewalidacyjno- wychowawczy, klasa czy grupa wychowawcza.

Opis programu

 

Treści edukacyjne

I Zajęcia kształtujące zmysły.

1. Stwarzanie uczestnikom zajęć bezpośredniego kontaktu z najbliższym otoczeniem przyrodniczym:

- wyjścia na zewnątrz ( na powietrze), doznanie poczucia przestrzeni i pobytu w różnych warunkach atmosferycznych ( wysoka i niska temperatura, opady deszczu, śniegu, wietrzna pogoda itp.)
   z uwzględnieniem odpowiedniego ubrania i zapewnieniem warunków bezpieczeństwa.

- doświadczanie bezpośredniego kontaktu z otaczającą przyrodą ( pobyt w wybranych ekosystemach np. las, łąka pole itd.)

2. Pozyskiwanie naturalnego materiału przyrodniczego ( zbieranie darów przyrody, kwiatów, traw itp.

3. Uczestnictwo w sadzeniu i pielęgnacji roślin kwiatowych ( wysiew nasion, sadzenie cebulek, sadzenie kwiatów doniczkowych, obserwacja wzrostu, zabiegi pielęgnacyjne).

4. Oglądanie slajdów i pokazów multimedialnych na dużym ekranie ( w stopniu dostosowanym do poziomu i możliwości uczestników zajęć) związanymi z poszczególnymi porami roku.

Wykorzystywanie sytuacji umożliwiających słuchanie głosów z otoczenia (przejazd samochodów, głosy rozmów, śpiew ptaków, cisza w lesie, szum wiatru itp.

II Muzyka i ruch.

1. Słuchanie utworów muzyki klasycznej i piosenek tematycznych, związanych z daną porą roku.

2. Tworzenie dźwięków na instrumentach perkusyjnych oraz podejmowanie prób wydobywania dźwięków z różnych przedmiotów z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

III Ekspresja plastyczna

1. Oglądanie kolorowych ilustracji, plansz, książek, albumów, pokazów i prezentacji o tematyce przyrodniczej .

 1. Własna ekspresja plastyczna z wykorzystaniem różnych technik i różnorodnych materiałów plastycznych w tym materiału przyrodniczego oscylująca wokół tematu: Pejzaż w różnych porach roku.

Organizacja przebiegu programu

Działania zostały zaplanowane na okres całego roku szkolnego zgodnie z harmonogramem:.

Harmonogram realizacji programu ,,Wielozmysłowe cztery pory roku” w roku szkolnym 2020/2021 zakłada ,że spotkania będą odbywały się 1 raz w miesiącu.

Spotkania jesienne(wrzesień, październik, listopad)

 

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 

 • pobyt w przestrzeni- podwórko szkolne (doświadczanie różnej temperatury, opadu deszczu, szumu wiatru
 • spacer po najbliższym terenie(zbieranie kasztanów, żołędzi, liści, słuchanie różnych odgłosów otoczenia)
 • wycieczka do lasu (dotykanie kory drzew, gałęzi, runa leśnego, ziemi, szyszek, kamieni, doświadczanie leśnej ciszy, odgłosów przyrody)
 • Wycieczka do ogrodu (oglądanie, dotykanie, wąchanie kwiatów, traw)
 • dotykanie, oglądanie, wąchanie, smakowanie darów jesieni: owoce, warzywa, grzyby, rozpoznawanie dotykiem różnych darów jesieni - opisywanie cech charakterystycznych
 • oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce jesiennej, plansz, albumów,

Moduł II-Muzyka i ruch

 

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku”- Jesień, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce jesiennej
  (np. „Jesień”, „Skaczące kasztany”,” „Czerwone jabłuszko”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych (dzwonki rurowe)
 • tworzenie własnych dźwięków z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, liści, kasztanów, patyków

Moduł II Ekspresja plastyczna

 

 • Prace indywidualne: malowanie drzewa jesiennego za pomocą farb i gąbki

malowanie liści odbijając dłoń pomalowaną farbą

 • Praca grupowa kolaż (elementy jesieni)

Spotkania zimowe (grudzień, styczeń, luty)

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 • pobyt w przestrzeni- podwórko szkolne (doświadczanie niskiej temperatury, opadów śniegu, kontaktu z podłożem pokrytym śniegiem, dotykanie kul śniegowych, lepienie bałwana)
 • spacer po najbliższym terenie- doświadczanie ubitego podłoża pokrytego śniegiem, zaspy
 • oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce zimowej, plansz, ilustracji

Moduł II-Muzyka i ruch:

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku” - Zima, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce zimowej (np. „Gdy pada śnieg,”, „Zima, zima”, „Jaka pyszna sanna”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych (dzwonki, triangel-trójkąt), doświadczanie zmiany tempa rytmu, natężenia dźwięku)
 • zabawy muzyczno-ruchowe zwykorzystaniem rekwizytów o tematyce zimowej.

Moduł III-Ekspresja plastyczna:

 

 • Praca indywidualna ( z każdym dzieckiem): -malowanie drzewa zimowego za pomocą farb i gąbki

                                                 - wykonanie bałwana za pomocą płatków kosmetycznych

 • Praca grupowa kolaż: elementy zimowego krajobrazu (sanki, mróz, śnieg, sople lodu, itd.)

Spotkania wiosenne (marzec, kwiecień, maj)

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 • pobyt w przestrzeni – wyjście na podwórko szkolne (doświadczanie powiewu ciepłego wiatru, ciepła promieni słońca, wiosennego deszczu)
 • prace w ogródku szkolnym, sadzenie cebulek
 • wyjście do ogrodu, na łąkę (poznawanie zmysłami wiosennych kwiatów, krzewów, traw, słuchanie dźwięków przyrody)
 • oglądanie prezentacji multimedialnej na temat wiosny, plansz, ilustracji
 • nowalijki - poznawanie wielozmysłowe

Moduł II-Muzyka i ruch:

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku” - Wiosna, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce wiosennej
  (np. „Pachnąca wiosna,”, „Żabka”, „Witaj boćku”, „ Majowa łąka”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych (bębenek)
 • zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów o tematyce wiosennej.

Moduł III-Ekspresja plastyczna:

 • Prace indywidualne: malowanie drzewa wiosennego za pomocą gąbki i farb
 • wykonanie kwiatów wiosennych za pomocą dmuchania przez słomkę na     barwną plamę
 • Praca grupowa:           wykonanie „majowego dywanu” na zwoju tapety

Spotkanie letnie (czerwiec)

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 • Wyjście do sadu (doświadczanie ciepłej temperatury, dotykanie podłoża- trawa, polne kwiaty, ziemia, odczuwanie cienia drzew)
 • Oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce letniej, plansz, ilustracji
 • Truskawki- poznanie wielozmysłowe

Moduł II-Muzyka i ruch:

 

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku” - Lato, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce letniej (np. „Lato, lato…”, „Wakacje”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych gong, grzechotka z piaskiem
 • zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów o tematyce letniej.

Moduł III-Ekspresja plastyczna

 

Praca indywidualna(z każdym dzieckiem): malowanie drzewa letniego gąbką z farbami

Praca grupowa:Wakacje (Kolaż).

Treści programowe są realizowane zgodnie z harmonogramem w poszczególnych grupach. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wyłączone są spotkania integracyjne.

                                                                                                     Małgorzata Szkiłądź

                                                                                                      Małgorzata Tenderenda