ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Anna Małgorzata Samborska

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 03 marzec 2021 08:21

Okno na świat

Napisane przez

Projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski”

W roku szkolnym 2020/2021 wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego, będący mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania,
realizują projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski”. . Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny i dotyka ich boleśnie. W celu ochrony ich zdrowia wychowankowie
są pozbawieni możliwości wychodzenia poza teren Domu Pomocy Społecznej, nie mogą uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru i innych miejsc użyteczności publicznej.
Projekt „Okno na świat – wirtualne zwiedzanie Polski” jest alternatywną formą zaspokajania potrzeb poznawczych wychowanków i rozwijania ich zainteresowań, z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pandemii. Cele realizowanego projektu:

 • stymulowanie sfery poznawczej wychowanków, rozwijanie ich ciekawości, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania,
  • dbałość o potrzeby psychiczne wychowanków w czasie pandemii,
  • uczenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • przestrzeganie ustalonych zasad podczas wspólnych zajęć,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
  • poprawienie samooceny wychowanków,
 • popularyzacja wiedzy na temat Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozwój zainteresowań wychowanków.

Zajęcia odbywają się w formie zajęć grupowych z wykorzystaniem projektora lub komputera i sieci internetowej, umożliwiającej wirtualne zwiedzanie wybranych miejsc, połączone z pogadankami,
quizami i tematycznymi zajęciami kreatywnymi (plastycznymi, muzyczno-ruchowymi), wraz z prezentacją prac na forum grupy.