ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 19 marzec 2021 13:45

Zespół teatralny RMW

Napisane przez

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Grupa teatralna „Razem możemy więcej” działa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku od 2013r. Została założona z inicjatywy wychowawców świetlicy jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach zajęć świetlicowych. W zajęciach uczestniczy kilkuosobowa grupa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia teatralne łączą aktywność muzyczna, taneczną, ruchową oraz plastyczno-techniczną.

Celem głównym w realizacji zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów, dokonywanie w nich pozytywnych zmian oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Udział w zajęciach wspomaga rozwój mowy czynnej i biernej, rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą uczniów, pozytywnie wpływa na doskonalenie umiejętności społecznych podczas współpracy i współdziałania w grupie dostarczając pozytywnych przeżyć emocjonalnych. Systematyczne zajęcia uczą dyscypliny i rzetelności, wspomagają koncentrację uwagi i procesy pamięciowe. Dzięki artystycznej formie wyrazu jaką jest sztuka aktorska dzieci poznają swoje możliwości, eliminują nieśmiałość wzmacniając poczucie własnej wartości. Przygotowania do przedstawień odbywają się wielopłaszczyznowo począwszy od ćwiczeń wyznaczonych ról, po wykonanie dekoracji. We wszystkich etapach przygotowań aktywnie uczestniczą członkowie grupy teatralnej.

Po raz pierwszy grupa mogła zaprezentować swoje umiejętności podczas występu dla rodziców pt: „S O S dla Ziemi”. Był to montaż muzyczno-ruchowy promujący zachowania proekologiczne. Występ spotkał się z wielkim uznaniem i został nagrodzony gromkimi brawami. Przedstawienia szkolnej grupy teatralnej są nieodłącznym elementem wielu imprez i uroczystości szkolnych jak: „Dzień Nauczyciela”, pikniki rodzinne w ogrodzie szkolnym, zakończenia roku szkolnego, szkolne Jasełka itp.

            Grupa teatralna rokrocznie bierze udział w przeglądach i konkursach teatralnych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Odnosiła liczne sukcesy zarówno grupowe jak i indywidualne. Do nich należą między innymi: I miejsce w XII Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem” w 2014r., wyróżnienie podczas XXI Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2014, wyróżnienie dla instruktorów w XIII Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem”w 2015r., Wyróżnienie dla aktora za rolę ogrodniczki  w przedstawieniu „Ogrodniczka” podczas XXII Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2015, wyróżnienie dla grupy za udział w XII Integracyjnym Festiwalu Piosenki i Tańca Pod hasłem „ Śpiewajmy razem, tańczmy razem”, wyróżnienie dla instruktorów w XV Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem ”w 2017r.

            Liczne sukcesy motywują uczniów do dalszej pracy i rozwoju osobistego, są też miłym uwieńczeniem wysiłku, który ponoszą uczniowie podczas przygotowań do występów na scenie.