Zespoły rewalidacyjne

„Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

jest lepszą szkołą dla wszystkich”

                                                               Bengt Linquist

W Zespole Szkół nr 12 w Białymstoku poza klasami podstawowymi i gimnazjalnymi funkcjonują zespoły rewalidacyjno- wychowawcze. Organizowane są one tak przy ul. Krakowskiej 19  jak i na terenie fili szkoły przy ul. Baranowickiej 203 (przy Domu Pomocy Społecznej).

Zajęcia w zespołach organizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Udział w nich jest możliwy od początku roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w którym kończy ono 25 lat. Kwalifikowanie dzieci do udziału w zajęciach odbywa się na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Wśród uczestników zajęć są osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, z zespołem Retta, innymi zespołami genetycznymi; niepełnosprawność umysłowa jest często sprzężona z dysfunkcjami, np. wadami wzroku, postawy, zaburzeniami w zakresie motoryki (tu i osoby poruszające się tylko na wózkach), wodogłowiem, padaczką, innymi. Liczebność zespołów nie przekracza czterech osób, jest nie mniejsza niż dwie osoby.

Zasady organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim określa rozporządzenie ministra edukacji z dnia 23 kwietnia 2013 roku ( Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. , poz. 529).

Podstawą do rozpoczęcia działań rewalidacyjno wychowawczych w zespole jest opracowanie dla każdego ucznia przez wychowawcę we współpracy z psychologiem i rodzicami oraz po konsultacji z pozostałymi nauczycielami pracującymi z danym uczniem Indywidualnego programu rewalidacyjno- wychowawczego. Sporządzenie programu poprzedza wnikliwa obserwacja i diagnoza (np. na podstawie profilu psychoedukacyjnego J. Kielina). Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju każdego z ich uczestników stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Proponowane uczniom bloki zajęć dotyczą stymulacji wielozmysłowej, treningu samoobsługi treningu funkcji poznawczych (w tym również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych) i treningu funkcji motorycznych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach muzyczno- rytmicznych   i plastycznych, korzystają z zajęć logopedycznych, mają możliwość uczestniczenia w treningu   EEG Biofeedback.

Wykorzystujemy szeroki zakres metod pracy ( całościowo lub ich elementy) umożliwiających jak najpełniejsze skorzystanie z zajęć przez każde z dzieci, są to:

Snozoelen- Sala Doświadczania Świata, metoda Porannego Kręgu, niedyrektywna terapia zabawowa, zabawy paluszkowe, Programy Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja, Metoda Affolter, metoda oglądowa- obserwacja, obserwacja uczestnicząca, muzykoterapia, plastykoterapia, metoda wzmocnień pozytywnych, metody komunikacji wspierającej  (np. w oparciu o piktogramy), metody relaksacji ( elementy masażu klasycznego i taktylnego, słuchanie muzyki klasycznej,innej). Metodę pielęgnacji wychowującej bardzo polecamy do wykorzystywania przez rodziców i opiekunów w warunkach życia domowego.

Formy przebiegu zajęć są zależne od proponowanej tematyki i zastosowanych metod oraz potrzeb uczestników, są to: forma grupowa, forma zindywidualizowana (działanie równoległe, działanie rotacyjne) i forma indywidualna.

W ramach oferty szkoły dzieci i młodzież z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych ma możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i dożywiania w formie obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni oraz z zajęć rekreacyjnych i poznawczych na szkolnym podwórku, na placu zabaw.

Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia do teatru, innych miejsc kultury); maja możliwość korzystania z wyjazdów w ramach organizowanych przez szkołę turnusów rehabilitacyjnych do atrakcyjnych ośrodków nadmorskich, innych.

Jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości, jak najpełniejsze poznanie życia, jak najpełniejsze korzystanie z życia – oto co pragniemy każdego dnia podarować naszym uczniom.

Dostrzegać każdy sukces i cieszyć się nim – uczymy się tego codziennie razem z naszymi uczniami i ich rodzicami.

 

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 7

Wczoraj 13

Tygodniowo 71

Miesięcznie 222

Razem 80114

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci