ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
af 37 af 36
   
af 35 af 34
   
af 33 af 32
   
af 31 af 30
   
af 01
af 03
   
 af 02  af 13
   
af 07 af 12
   
af 08 af 09
   
af 15 af 14
   
af 11 af 04
   
 af 05v2  af 10
   
af 18 af 19
   
af 16 af 17
   
af 20 af 21
   
af 22 af 23
   
af 24 af 25
   
af 26 af 27
   
af 28 af 29

Program edukacyjno-terapeutyczny                                                            

,, Wielozmysłowe cztery pory roku”

Cel główny:

Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz procesu rewalidacji, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie bogactwa świata przyrodniczego i bodźców płynących z otoczenia naturalnego, ekspresji muzycznej i plastycznej w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

Cele szczegółowe:

-- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania oraz pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel,

uwrażliwianie dzieci i młodzieży na poczucie bycia w przestrzeni oraz na piękno przyrody w najbliższym otoczeniu szkoły i domu jakim są tereny zielone :las, łąka , ogródki kwiatowe,

- aktywizacja uczestników zajęć poprzez oddziaływania polisensoryczne o charakterze przyrodniczym,

- usprawnianie narządu wzroku, słuchu, smaku, ruchu, węchu poprzez wykorzystywanie właściwości elementów przyrodniczych: barw, smaków, zapachów, faktury, plastyczności, wydawanych dźwięków,

- usprawnianie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, percepcji oraz koncentracji uwagi ,poprawa kondycji fizycznej i odporności poprzez pobyt na świeżym powietrzu, spacery, aktywność ruchową
  oraz wykonywanie prostych prac porządkowych i związanych z pielęgnacją roślin ozdobnych,

- akcentowanie potrzeby dbałości o środowisko, kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą na co dzień,

- rozwijanie zdolności społecznych poprzez wspólną pracę oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie,

- włączenie do zajęć uczniów z nauczania indywidualnego,

                    zwiększenie możliwości funkcjonowania w większej grupie niż zespół rewalidacyjno- wychowawczy, klasa czy grupa wychowawcza.

Opis programu

 

Treści edukacyjne

I Zajęcia kształtujące zmysły.

1. Stwarzanie uczestnikom zajęć bezpośredniego kontaktu z najbliższym otoczeniem przyrodniczym:

- wyjścia na zewnątrz ( na powietrze), doznanie poczucia przestrzeni i pobytu w różnych warunkach atmosferycznych ( wysoka i niska temperatura, opady deszczu, śniegu, wietrzna pogoda itp.)
   z uwzględnieniem odpowiedniego ubrania i zapewnieniem warunków bezpieczeństwa.

- doświadczanie bezpośredniego kontaktu z otaczającą przyrodą ( pobyt w wybranych ekosystemach np. las, łąka pole itd.)

2. Pozyskiwanie naturalnego materiału przyrodniczego ( zbieranie darów przyrody, kwiatów, traw itp.

3. Uczestnictwo w sadzeniu i pielęgnacji roślin kwiatowych ( wysiew nasion, sadzenie cebulek, sadzenie kwiatów doniczkowych, obserwacja wzrostu, zabiegi pielęgnacyjne).

4. Oglądanie slajdów i pokazów multimedialnych na dużym ekranie ( w stopniu dostosowanym do poziomu i możliwości uczestników zajęć) związanymi z poszczególnymi porami roku.

Wykorzystywanie sytuacji umożliwiających słuchanie głosów z otoczenia (przejazd samochodów, głosy rozmów, śpiew ptaków, cisza w lesie, szum wiatru itp.

II Muzyka i ruch.

1. Słuchanie utworów muzyki klasycznej i piosenek tematycznych, związanych z daną porą roku.

2. Tworzenie dźwięków na instrumentach perkusyjnych oraz podejmowanie prób wydobywania dźwięków z różnych przedmiotów z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

III Ekspresja plastyczna

1. Oglądanie kolorowych ilustracji, plansz, książek, albumów, pokazów i prezentacji o tematyce przyrodniczej .

 1. Własna ekspresja plastyczna z wykorzystaniem różnych technik i różnorodnych materiałów plastycznych w tym materiału przyrodniczego oscylująca wokół tematu: Pejzaż w różnych porach roku.

Organizacja przebiegu programu

Działania zostały zaplanowane na okres całego roku szkolnego zgodnie z harmonogramem:.

Harmonogram realizacji programu ,,Wielozmysłowe cztery pory roku” w roku szkolnym 2020/2021 zakłada ,że spotkania będą odbywały się 1 raz w miesiącu.

Spotkania jesienne(wrzesień, październik, listopad)

 

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 

 • pobyt w przestrzeni- podwórko szkolne (doświadczanie różnej temperatury, opadu deszczu, szumu wiatru
 • spacer po najbliższym terenie(zbieranie kasztanów, żołędzi, liści, słuchanie różnych odgłosów otoczenia)
 • wycieczka do lasu (dotykanie kory drzew, gałęzi, runa leśnego, ziemi, szyszek, kamieni, doświadczanie leśnej ciszy, odgłosów przyrody)
 • Wycieczka do ogrodu (oglądanie, dotykanie, wąchanie kwiatów, traw)
 • dotykanie, oglądanie, wąchanie, smakowanie darów jesieni: owoce, warzywa, grzyby, rozpoznawanie dotykiem różnych darów jesieni - opisywanie cech charakterystycznych
 • oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce jesiennej, plansz, albumów,

Moduł II-Muzyka i ruch

 

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku”- Jesień, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce jesiennej
  (np. „Jesień”, „Skaczące kasztany”,” „Czerwone jabłuszko”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych (dzwonki rurowe)
 • tworzenie własnych dźwięków z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, liści, kasztanów, patyków

Moduł II Ekspresja plastyczna

 

 • Prace indywidualne: malowanie drzewa jesiennego za pomocą farb i gąbki

malowanie liści odbijając dłoń pomalowaną farbą

 • Praca grupowa kolaż (elementy jesieni)

Spotkania zimowe (grudzień, styczeń, luty)

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 • pobyt w przestrzeni- podwórko szkolne (doświadczanie niskiej temperatury, opadów śniegu, kontaktu z podłożem pokrytym śniegiem, dotykanie kul śniegowych, lepienie bałwana)
 • spacer po najbliższym terenie- doświadczanie ubitego podłoża pokrytego śniegiem, zaspy
 • oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce zimowej, plansz, ilustracji

Moduł II-Muzyka i ruch:

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku” - Zima, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce zimowej (np. „Gdy pada śnieg,”, „Zima, zima”, „Jaka pyszna sanna”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych (dzwonki, triangel-trójkąt), doświadczanie zmiany tempa rytmu, natężenia dźwięku)
 • zabawy muzyczno-ruchowe zwykorzystaniem rekwizytów o tematyce zimowej.

Moduł III-Ekspresja plastyczna:

 

 • Praca indywidualna ( z każdym dzieckiem): -malowanie drzewa zimowego za pomocą farb i gąbki

                                                 - wykonanie bałwana za pomocą płatków kosmetycznych

 • Praca grupowa kolaż: elementy zimowego krajobrazu (sanki, mróz, śnieg, sople lodu, itd.)

Spotkania wiosenne (marzec, kwiecień, maj)

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 • pobyt w przestrzeni – wyjście na podwórko szkolne (doświadczanie powiewu ciepłego wiatru, ciepła promieni słońca, wiosennego deszczu)
 • prace w ogródku szkolnym, sadzenie cebulek
 • wyjście do ogrodu, na łąkę (poznawanie zmysłami wiosennych kwiatów, krzewów, traw, słuchanie dźwięków przyrody)
 • oglądanie prezentacji multimedialnej na temat wiosny, plansz, ilustracji
 • nowalijki - poznawanie wielozmysłowe

Moduł II-Muzyka i ruch:

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku” - Wiosna, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce wiosennej
  (np. „Pachnąca wiosna,”, „Żabka”, „Witaj boćku”, „ Majowa łąka”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych (bębenek)
 • zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów o tematyce wiosennej.

Moduł III-Ekspresja plastyczna:

 • Prace indywidualne: malowanie drzewa wiosennego za pomocą gąbki i farb
 • wykonanie kwiatów wiosennych za pomocą dmuchania przez słomkę na     barwną plamę
 • Praca grupowa:           wykonanie „majowego dywanu” na zwoju tapety

Spotkanie letnie (czerwiec)

Moduł I –Zajęcia kształtujące zmysły:

 • Wyjście do sadu (doświadczanie ciepłej temperatury, dotykanie podłoża- trawa, polne kwiaty, ziemia, odczuwanie cienia drzew)
 • Oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce letniej, plansz, ilustracji
 • Truskawki- poznanie wielozmysłowe

Moduł II-Muzyka i ruch:

 

 • słuchanie muzyki klasycznej A.Vivaldiego „Cztery Pory Roku” - Lato, słuchanie i ilustrowanie gestem, ruchem piosenek o tematyce letniej (np. „Lato, lato…”, „Wakacje”, itd.)
 • gra na instrumentach perkusyjnych gong, grzechotka z piaskiem
 • zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów o tematyce letniej.

Moduł III-Ekspresja plastyczna

 

Praca indywidualna(z każdym dzieckiem): malowanie drzewa letniego gąbką z farbami

Praca grupowa:Wakacje (Kolaż).

Treści programowe są realizowane zgodnie z harmonogramem w poszczególnych grupach. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wyłączone są spotkania integracyjne.

                                                                                                     Małgorzata Szkiłądź

                                                                                                      Małgorzata Tenderenda

 
 
                                 
                    Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
                     pn.: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na
                       potrzeby 
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku
                                                                                                termin składania ofert:
                                                                                     7 października 2020 r. do godz. 09:55
                                                                                                            12 października 2020 r. do godz. 09:55
                                                                                                            14 października 2020 r. do godz. 09:55 
                                                                                                                                                                        10:55
 
 
załączniki: 
 

 

Data ogłoszenia: 29.09.2020r

 

12mdp

Najlepsze życzenia dla Naszej Pani Marysi

znw1 znw2 znw3

instrukcje /PDF/

Witam Was serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi do pracy.

Proponuję Wam w tym tygodniu zajęcia związane z tematyką Zwierzęta na wsi.

Zachęcam do wykonywania prac plastycznych.

Jak wrócimy do szkoły może zrobimy z nich piękną wystawę?

Pozdrawiam, pani Edyta Ożarowska

zcebulnika

przepis /PDF/

Z życzeniami Wesołych Świąt

Alicja Olech

Strona 1 z 3